phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Обробка та інтерпретація даних сейсморозвідувальних робіт 2D/3D

Обробка даних 2D і 3D досліджень проводиться за наступним графом:

 • Створення робочого проекту.
 • Введення польових даних.
 • Присвоєння сейсмічним трасам геометрії спостережень.
 • Інтерактивне редагування даних.
 • Розрахунок початкових статичних поправок, визначених за рельєфом.
 • Перша сума з початковими статичними і кінематичними поправками на відкритому каналі.
 • Розрахунок апріорних статичних поправок на основі методу томографії заломлених хвиль з урахуванням будови верхньої частини розрізу (ЗМШ).
 • Відновлення підсилення амплітуд з урахуванням сферичного розходження.
 • Ослаблення низькошвидкісних хвиль-завад.
 • Поверхнево-узгоджене вирівнювання амплітуд.
 • Прогнозуюча деконволюція з вибраними в результаті тестування параметрами (одно- або багатоканальна).
 • Ітераційний аналіз кінематичних поправок (з різним кроком між точками перебору швидкостей) та корекції поверхнево-узгоджених статичних поправок. Кількість ітерацій залежить від конкретної геологічної задачі.
 • F-X деконволюція.
 • Вирівнювання спектру сигналу.
 • Фінальний куб часових розрізів СГТ.
 • Кінцево-різницева пост-стек часова міграція (декілька типів міграції).
 • Аналіз швидкостей міграції.
 • Попередня часова пре-стек міграція.
 • Тестування апертур міграції.
 • Уточнення швидкостей міграції (RMS velocity) шляхом аналізу мігрованих сейсмограм.
 • Повторна часова пре-стек міграція сейсмограм з уточненими швидкостями.
 • Глибинна пре-стек міграція

В процесі виконання робіт послідовність та склад процедур обробки можуть зазнати змін, викликаних конкретною сейсмогеологічною ситуацією та вимогами Замовника.

Для уточнення походження окремих елементів сейсмічного хвильового поля, природи хвиль-завад та інших артефактів на сейсмограмах та часових розрізах може бути виконане повно-хвильове сейсмічне моделювання (пакет Tesseral).

В результаті обробки даних Замовнику передаються кінцеві результати обробки, як часової так і глибинної, в вигляді кубів даних та сейсмограм в форматі SEG-Y. Також, за потреби, можливий друк окремих сейсмічних профілів або розрізів на папері.

Результати обробки. Пре-стек часова та глибинна Міграція

Елементи геологічної моделі

Глибинна пре-стек міграція

Послідовність процедур інтерпретації сейсмічних та інших геолого-геофізичних матеріалів

 • Створення робочого проекту в системі Petrel.
 • Створення сейсмічної бази даних, завантаження координат свердловин, стратиграфічних розбивок, даних ВСП, даних акустичного каротажу.
 • Завантаження геологічних даних та даних ГДС.
 • Формування файлів з розподілами швидкостей поширення сейсмічних хвиль.
 • Прив’язка сейсмічних горизонтів на основі стратиграфічних розбивок та синтетичних сейсмограм.
 • Структурна інтерпретація сейсмічних даних: побудова цільових сейсмічних горизонтів, трасування тектонічних порушень.
 • Трансформування часового кубу в глибинний.
 • Картографічні побудови.
 • Міжсвердловинна кореляція горизонтів.
 • Аналіз даних випробування свердловин.
 • Аналіз даних ГДС і петрофізики.
 • Створення сейсмогеологічної моделі.
 • Побудова 3D гріду у часовому та глибинному масштабі.
 • Одержання кубів сейсмічних атрибутів та їх комбінацій.
 • Створення цифрової фільтраційно-ємнісної моделі для основних продуктивних горизонтів родовища за даними інтерпретації 3D сейсморозвідки та ГДС.
 • Побудова кубів пористості та літології, а також кубів сейсмічних атрибутів.
 • Побудова кореляційних зв’язків (крос-плотів) між фільтраційно-ємнісними          властивостями, одержаними на основі даних ГДС, випробування, петрофізики, та сейсмічними атрибутами.
 • Калібрування сейсмічних атрибутів у відповідності до фільтраційно-ємнісних властивостей продуктивних інтервалів.
 • Побудова карт фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід в межах продуктивних та прогнозних інтервалів.
 • Побудова сейсмічних розрізів, розрізів сейсмічних атрибутів та кубів фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід.

В процесі виконання робіт послідовність та склад процедур інтерпретації можуть зазнати змін, викликаних конкретною сейсмогеологічною ситуацією та вимогами Замовника.

В результаті інтерпретації даних Замовнику будуть передані:

 • Структурно-тектонічна модель родовища в форматі Petrel.
 • Результати атрибутного аналізу в форматі Petrel.
 • Об‘ємні розподіли фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід в форматі Petrel.
 • Структурні карти, карти сейсмічних атрибутів та фільтраційно-ємнісних властивостей в паперовому вигляді на вимогу Замовника.
 • Розрізи об‘ємних сейсмічних зображень, кубів сейсмічних атрубутів, об‘ємних розподілів фільтраційно-ємнісних властивостей гірських порід.

Визначення параметрів тріщинуватості і анізотропії

Побудова структурної моделі родовища

pobudova cil gor

Побудова цільових горизонтів родовища

Технічне оснащення 

Програмне забезпечення:

FOCUS (Paradigm Geophysical) – система обробки сейсмічної інформації 2D/3D яка вміщує в себе широкий спектр модулів за допомогою яких користувач системи має змогу створювати різноманітні графи обробки інформації що в свою чергу дає змогу вирішити геологічні задачі любої складності. Перевагами системи є гнучкість та масштабованість що дозволяє вирішувати поставлені задачі з високою точністю та в прийнятні строки..

GEODEPTH (Paradigm Geophysics) – дана система призначена для побудови 2D/3D глибинно-швидкісних моделей середовища любої складності, включаючи від’ємні нахили границь, підкиди, насуви та інші складно побудовані структурні форми. В основі побудови моделі лежить вивчення та аналіз швидкостей підсумовування, ефективних швидкостей та інтервальних (пластових) швидкостей міграції як по вертикалі так і по латералі.

PETREL (Schlumberger) - інтегрований комплекс Petrel дозволяє проводити інтерпретацію сейсмічних даних, корелювати свердловини, калібрувати акустичний каротаж і сейсмокаротаж, моделювати петрофізичні характеристики, виконувати підрахунок запасів

VoxelGeo (Paradigm Geophysical) - система об’ємної візуалізації та детальної інтерпретації даних 3D сейсморозвідки, включаючи контроль прозорості, автоматичне простеження горизонтів з використанням аналізу форми сигналу, автоматичне виділення геологічних тіл та розрахунок сейсмічних атрибутів даних.

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.