phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Побудова постійно діючої тривимірної геолого-технологічної моделі родовища нафти і газу (ПДГТМ)

Дані роботи дозволяють суттєво покращити економічні показники експлуатації родовищ вуглеводнів і визначити оптимальну схему їх розробки.

 • Збір та узагальнення усіх наявних по родовищу геолого-геофізичних і технологічних матеріалів;
 • Оцифровування геолого-геофізичних і технологічних матеріалів (за умови відсутності в цифровому форматі). Приведення всієї наявної інформації у відповідність до форматів та стандартів спеціалізованих програмних продуктів;
 • Формування та наповнення цифрової бази даних проекту інформацією потрібною для створення ПДГТМ (геолого-промислові, промислово-геофізичні, гідродинамічні, технологічні та інші дані) ;
 • Оцінка якості матеріалів геофізичних досліджень свердловин та сейсморозвідувальних робіт. В разі потреби переінтерпретація матеріалів геофізичних досліджень свердловин та сейсморозвідувальних робіт;
 • Аналіз результатів досліджень керну та пластових флюїдів;
 • Аналіз негативних результатів буріння та випробування свердловин;
 • Детальний аналіз сучасного стану та історії розробки родовища;
 • Уточнення стратиграфічної будови та кореляції продуктивних горизонтів родовища за даними геофізичних досліджень свердловин, формування літологічної моделі;
 • Палеотектонічний аналіз, палеогеографічні і палеоморфологічні дослідження;
 • Літофаціальний аналіз, включаючи виявлення седиментаційних циклів осадонакопичення;
 • Корегування та уточнення літологічної моделі та моделі флюїдонасичення;
 • Підрахунок запасів вуглеводнів по продуктивних пластах та родовищу в цілому;
 • Обґрунтування та обрання типу фільтраційної моделі. Створення цифрової фільтраційної моделі для газових, газоконденсатних та нафтових покладів;
 • Адаптація створеної ПДГТМ до фактичних геолого-промислових даних від початку розробки (налаштування на історію розробки);
 • Уточнення параметрів ПДГТМ на основі детального аналізу історії розробки, оцінка початкових та залишкових загальних і видобувних запасів вуглеводнів за результатами побудованої ПДГТМ;
 • Розрахунки проектних показників розробки за варіантами, вибір найбільш економічно ефективного варіанту з найбільш повним вилученням вуглеводнів;
 • Визначення технологічних рішень щодо подальшої розробки родовища з урахуванням різних чинників та обрання оптимального режиму роботи свердловин.
pic gid 1

Сстворення геологічної моделі родовища в програмному середовищі Petr)

pic gid 2

Розподіл фільтраційно-ємнісних властивостей в резервуарі за даними ГДС, сейсморозвідки, буріння.

pic gid 3

Схема розподілу поточного пластового тиску в покладах, що залучені в розробку

 

За результатами робіт Замовник отримує:

 • Актуальну цифрову ПДГТМ родовища вуглеводнів, що включає геологічну та фільтраційну (гідродинамічну) моделі створені за допомогою програмного забезпечення компанії Schlumberger (Petrel, Eclipse);
 • Графічні матеріали (структурні карти, профілі, розрізі, кореляційні схеми, планшети ГДС, результати підрахунку запасів, карти насиченості і тиску, карти і графіки розробки, карти залишкових запасів та ін.);
 • Підрахунок запасів і ресурсів вуглеводнів;
 • Рекомендації щодо подальшого пошукового буріння, розвідки, розробки та підвищення вилучення вуглеводнів з родовища.

Технічне оснащення 

Програмне забезпечення:

PETREL (Schlumberger) – інтегрований комплекс Petrel дозволяє проводити інтерпретацію сейсмічних даних, корелювати свердловини, калібрувати акустичний каротаж і сейсмокаротаж, моделювати петрофізичні характеристики, виконувати підрахунок запасів.

ECLIPSE (Schlumberger) – Сімейство симуляторів ,яке надає найбільш повний і надійний набір рішень в індустрії для чисельного моделювання динамічної поведінки всіх типів колекторів, флюїдів, ступенів структурної та геологічної складності і систем розробки. ECLIPSE є найкращим пакетом програм для моделювання розробки завдяки неперевершеній широті можливостей, стабільності, швидкості, масштабованості паралельних обчислень і сумісності з безліччю програмних платформ.

 

Комп’ютерна техніка:

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.