phone +38 (044) 221 18 71 phone+38 (050) 311 57 91 mail_outlineoffice@geounit.com.ua

Побудова гідродинамічних моделей родовищ та підземних сховищ газу (ПСГ)

 • Створення цифрової геолого-геофізичної моделі проводиться у модулях геологічного моделювання пакету Petrel фірми Sсhlumberger.
 • Перед створенням цифрової фільтраційної моделі проводиться аналізу геолого-промислової інформації та даних геофізичного контролю об’єктів розробки, що і служать вихідними даними для виконання подальших розрахунків.
 • Для проведення фільтраційних розрахунків з метою прогнозу динаміки технологічних показників і оптимізації системи розробки продуктивних горизонтів родовищ, використовуються модулі газогідродинамічного моделювання пакету Eclipse фірми Sсhlumberger.
 • Цифрова фільтраційна модель представляє собою об’єкт у вигляді тривимірної сітки комірок, кожна з яких характеризується набором ідентифікаторів і параметрів, як і у геологічній моделі, але додатково включає динамічні характеристики пластових процесів і промислові дані свердловин – конструкція свердловин, дебіти фаз, режими роботи, пластовий і вибійний тиски, ГТЗ тощо.

Основні геолого-фізичні і технологічні чинники, які повинні враховуватися при моделюванні:

 • багатопластовий характер експлуатаційних об’єктів;
 • неоднорідність пластів по товщині і простяганню, їх лінзовидність і уривчастість;
 • багатофазність фільтраційних потоків;
 • капілярні і гравітаційні сили;
 • порядок розбурювання, систему розміщення і режими роботи свердловин, їх інтерференцію.

Фільтраційне моделювання виконується за допомогою розрахункових програм, що реалізують чисельне рішення системи рівнянь, які описують фільтрацію пластових флюїдів з урахуванням їх взаємодії з породою, міжфазних явищ і фазових переходів. 

pic mod 1

Проявлення газонасичених колекторів ПСГ нижньої юри в сейсмічному хвильовому полі

pic mod 2

Перспективи збільшення об’єму зберігання газу в ПСГ

pic mod 3

Результати моделювання ліній току у продуктивних горизонтах

Результати робіт:

 • Дані щодо структури модельованого об’єкту (геометричні), що включають дані про контакти флюїдів (ГВК);
 • Відомості щодо кількості геологічних шарів і розподілу фільтраційно-ємнісних параметрів у них (коефіцієнтів пористості, проникності, піщанистості);
 • Інформація щодо пересічення шарів, інтервалів перфорації, з включенням даних інклінометрії;
 • Дані щодо первинного насичення колекторів фазами, початковий пластовий тиск і тиск насичення продуктивних пластів;
 • Результати аналізу компонентного і фракційного складу пластових флюїдів  та порід пластів, фізико-хімічних властивостей флюїдів (РVT);
 • Дослідження і визначення абсолютної проникності та відносної фазової проникності, кривих капілярного тиску, міжфазного натягу і дані щодо напруженого стану пласта і пружно-ємнісних властивостей;
 • Промислові дані про стан фонду свердловин, дебіти і технологічні режими експлуатації;
 • Дані контролю за розробкою (виміри поточного пластового тиску, результати дослідження свердловин на стаціонарному і нестаціонарному режимах, дані ГДС-контролю, тощо);
 • Гідрогеологічні дані про поклад.

Технічне оснащення 

Програмне забезпечення

PETREL (Schlumberger) - інтегрований комплекс Petrel дозволяє проводити інтерпретацію сейсмічних даних, корелювати свердловини, калібрувати акустичний каротаж і сейсмокаротаж, моделювати петрофізичні характеристики, виконувати підрахунок запасів

ECLIPSE (Schlumberger) – Сімейство симуляторів ,яке надає найбільш повний і надійний набір рішень в індустрії для чисельного моделювання динамічної поведінки всіх типів колекторів, флюїдів, ступенів структурної та геологічної складності і систем розробки. ECLIPSE є найкращим пакетом програм для моделювання розробки завдяки неперевершеній широті можливостей, стабільності, швидкості, масштабованості паралельних обчислень і сумісності з безліччю програмних платформ.

 

Комп’ютерна техніка

 • Багатопроцесорний сервер кластерного типу (CPU Xeon).
 • Багатопроцесорний сервер з обчисленнями на графічних ядрах (GPU).
 • Робочі станції з процесорами Intel Core i-7  з  2-4 моніторами кожна.